Política de privacitat

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la pàgina https://artesania.conselldeivissa.es/ juntament amb la Política de Galetes (cookies) i l’Avís Legal.

El Consell Insular d’Eivissa respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat de les persones usuàries i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que estableix a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals 3/2018, de 5 de desembre i de les seues normes de desenvolupament, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

En concret, s’informa que les seues dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut.

 

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

Les dades que es recullin o ens facilitin voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens pugui facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació.

Responsable del Tractament: Consell d’Eivissa

Adreça: av. d’Espanya, 49 CP: 07800. Eivissa (Illes Balears).

Telèfon: 971 195 900

WEB: www.conselldeivissa.es

Email: info@conselldeivissa.es

 

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Finalitats informatives i/o promocionals de les persones artesanes de l’illa, mostrar els vostres productes, facilitar els contactes d’interès, mostrar notícies relacionades amb el sector i gestionar l’agenda d’activitats com mercats o exposicions.
 • Realitzar anàlisi i millores en la Web, sobre els nostres serveis.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

El compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

 

A qui comunicarem les vostres dades?

En cas que es tractin dades personals, aquestes no se cediran a tercers excepte en aquells casos en què sigui necessari o obligatori per poder gestionar les vostres sol·licituds, així com en els supòsits previstos segons la llei aplicable, com ara:

 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Ministeri Fiscal, Jutges i Tribunals.
 • Altres administracions o òrgans competents, com ara, l’AEPD.

 

Durant quin termini emmagatzemarem les vostres dades?

En cas que es tractin dades personals, seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat o, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, de recerca científica i històrica o fins estadístics. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i de documentació.

 

Quins són els vostres drets?

 • A saber si estam tractant les vostres dades o no.
 • A accedir a les vostres dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessàries per als fins per als quals varen ser recollides o si ens retirau el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar el dret a oposar-vos a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les vostres dades, que us seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades (en el seu cas) o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si considerau que no us hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Quant als procediments habilitats per a la remissió de sol·licituds de drets en matèria de privacitat, atesos els requisits establerts en el RGPD: (I) visibilitat; (II) accessibilitat i (III) senzillesa, el responsable del tractament té habilitades les següents vies:

 

 • PRESENCIALMENT: acudint a les nostres instal·lacions situades a: avinguda d’Espanya 49. Eivissa.
 • CORREU ELECTRÒNIC: dpd@conselldeivissa.es.
 • EN LÍNIA: a través de la nostra Seu electrònica:

 

S’informa la persona interessada o la seua representant que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.

 

Canvis en la Política de Privacitat

El Consell Insular d’Eivissa, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, us recomanam que la reviseu cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web.